O archivu

Hlavní činnost archivu:

Státní okresní archiv Hodonín je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Od 1. ledna 2005 se činnost archivu řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. a vyhláškou č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. V rámci výkonu působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:

  • dohled nad spisovou službou a vyřazováním dokumentů
  • provádění výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimoskartačním řízení
  • uchovávání, zpracování a zpřístupňování archiválií pro vědecké a badatelské účely
  • ochrana archiválií
  • vyhledávání potřebných dokladů pro potřeby občanů a státní správy
  • spolupráce s ostatními archivy a odbornými pracovišti při odborných projektech celostátního významu
  • odborná a populárně naučná publikační činnost
  • budování specializované archivní knihovny

 

Ředitelka

Mgr. Galina Rucká
mobil. +420 606 666 735
e-mail: rucka@mza.cz